Brukervilkår for Tollit

Takk for at du bruker Tollit. Nedenfor følger våre vilkår for bruk av Tollit, herunder appen som du nå bruker og tjenesten som Tollit gjør tilgjengelig for å håndtere fortolling og pakkehåndtering. Det er viktig at du gjør deg kjent med vilkårene, slik at du vet hva du kan og bør gjøre, og hva du ikke kan gjøre, og Tollits ansvar.

Som bruker av Tollit, og ved å registrere en konto hos oss, så aksepterer du vilkårene for bruk. Vilkårene gjelder som en avtale mellom deg og Tollit om tjenestene for Tollit. Aksepterer du ikke vilkårene, kan du ikke bruke Tollit.

Er det noen vilkår du ikke kan akseptere eller noe du lurer på, så må du bare ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon nederst i vilkårene.

Bruk av Tollit

For å bruke Tollit må du registrere deg i appen for å opprette en konto ved å legge inn ditt navn og kontaktopplysninger. Vi henter ut hva du har kjøpt og pris fra nettbutikken du har handlet i, som er nødvendig for at vi skal kunne foreta fortollingen for deg, samt fraktmetode. Betalingstransaksjonen utføres gjennom formidler av betalingstjenester, og vi får ikke opplysninger om ditt debet- eller kredittkort m.v. foruten at beløpet for tjenestene er reservert og betalt.

For å bruke Tollit må du være minst 18 år. Er du ikke 18 år eller eldre, må du be dine foresatte om å håndtere bruk av Tollit.

Tollit kan kun benyttes av forbrukere, og ikke i næringsvirksomhet.

Kostnadene for bruk av Tollit fremkommer i appen. Antatt beløp for fortollingen fremkommer også i appen. De samlede kostnader for bruk av Tollit, samt fortolling, vil reserveres på det debet- eller kredittkort som er benyttet, men betaling vil ikke skje før varen er fortollet inn til Norge.

Du vil så få informasjon som viser når fortolling har skjedd. Du vil da motta en tolldeklarasjon, som vil være tilgjengelig i arkivet i appen. Faktura fra nettbutikken vil også være tilgjengelig i arkivet.

Det er viktig at du legger inn korrekt informasjon om deg selv, slik at det kan foretas korrekt fortolling av din forsendelse. Oppgis det feil opplysninger, vil vi kunne være nødt til å suspendere forsendelsen eller stenge din konto.

Det er du som er ansvarlig for kontoen når den er opprettet, så du er også ansvarlig for å sikre at andre ikke får tak i passordet til kontoen din. Har du mistanke om at andre kan få eller har hatt tilgang til din konto, bør du endre ditt passord og gi oss beskjed så raskt som mulig.

Dersom vi vurderer at din bruk av Tollit medfører en forsendelse av høyere risiko, vil vi forbeholde oss retten til å kreve at du legitimerer deg, eventuelt avgir informasjon om det kort som er benyttet ved bruk av tjenesten. Vi forbeholder oss også retten til å avvise slike forsendelser. Vi vil forsøke å kontakte deg i slike tilfelle, men om vi ikke oppnår kontakt vil vi avvise bruk av tjenesten og forsendelsen.

Det må ikke brytes noen lover og regler som gjelder for Tollit, herunder disse vilkårene. Du må heller ikke gjør ting som kan påvirke Tollits funksjonalitet, tjenester eller sikkerhet. Oppdages brudd på nevnte, vil dette kunne meldes til rette myndigheter, og din konto vil bli suspendert eller stengt.

Dine rettigheter

Dine rettigheter følger av disse vilkår, samt lover og regler som gjelder tjenesten fra Tollit (som er angitt i disse vilkår, men kan også følge av andre lover og regler). Se også om dine rettigheter knyttet til angrerett og personopplysninger nedenfor.

Tollit vil ta vare på dine fakturaer fra nettbutikker og tolldeklarasjoner, og eventuelt annen dokumentasjon eller informasjon, i arkivet på appen. Du kan selv slette denne informasjonen og dokumentasjonen ved å slette din registrerte profil i Tollit, men merk at dette kan påvirke tjenestene fra Tollit og kan medføre at informasjon og dokumentasjon ikke lenger er tilgjengelig. Har Tollit behov for dokumentasjon og informasjon som ved henvendelse fra myndighetene, regnskapsføring eller annet, så vil Tollit beholde informasjon og dokumentasjon til dette behovet ikke lenger foreligger.

Angrerett

Du har angrerett i 14 dager fra den dagen du benytter en tjeneste fra Tollit ble inngått etter lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) av 20. juni 2014 nr. 27.

Egenskapene til tjenestene som ytes fra Tollit følger av disse vilkår og av Tollits nettsider og app.

Leverandør av tjenestene er Tollit, se nedenfor for kontaktinformasjon.

Den samlede prisen for tjenestene medregnet avgifter fremkommer av appen ved bestilling av tjenester. Merk at deler av tjenestene omfatter også utlegg for tolldeklarasjon. Refusjon av tolldeklarasjon må du selv håndtere med tollmyndighetene om fortolling allerede er gjennomført. Eventuell angrerett overfor nettbutikk og/eller fraktleverandør må tas med disse.

Standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten følger av skjema er inntatt her: [LINK].

Benytter du angreretten etter tjenestene er påbegynt, må du betale for tjenester som allerede er påløpt når du benytter angreretten samt andre rimelige kostnader.

Data og personvern

Du har alle rettigheter til data og opplysninger som du legger inn i Tollit eller som oppstår i Tollit som en følge av din bruk av tjenesten. Du kan endre eller slette disse opplysningene, men dette kan medføre at Tollit ikke kan gjennomføre sine tjenester for deg.

Tollit er behandlingsansvarlig (dvs. har ansvaret for behandling av personopplysninger) ved tjenesten for de personopplysninger som du legger inn samt opplysninger som Tollit innhenter, bl.a. fra nettbutikken du benytter for å forestå tolldeklarering. Se nedenfor for kontaktopplysninger.

Tollit respekterer ditt personvern og vil ikke bruke dine personopplysninger på annen måte enn du er blitt informert om og har akseptert. For informasjon om hvordan personopplysninger behandles, se Tollits personvernerklæring her [LINK].

Tollits rettigheter

Tollit vil kunne endre innhold og funksjonalitet på i appen og tjenesten til enhver tid og uten nærmere varsel. Vi tar imidlertid tilbakemelding fra våre brukere og leverandører alvorlig, og hører på dere.

Tollit vil kunne suspendere, utestenge og/eller slette kontoene til brukere eller leverandører som bryter med lover og regler som gjelder for Tollits tjenester, samt for Tollits vilkår, eller av andre grunner som ikke er forenelig med bruken av Tollit og Tollits tjenester.

Tollit, Tollits varemerker, løsninger, herunder tjenesten og apper, og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er registrert eller ikke, er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning om immaterielle rettigheter. Du skal ikke gjennomgå tjenesten, appen eller annet som leveres fra Tollit med den hensikt for å avdekke hvordan tjenesten og appen fungerer, Denne retten gjelder så lenge du bruker Tollit, og kan ikke utnyttes på annen måte enn å bruke Tollit, og Tollits tjenester.

Du har en rett til å bruke tjenesten og appen, samt underliggende programvare, så lenge du følger disse vilkår. Ved bruk av Tollit aksepterer du dette.

Tollits ansvar og ansvarsfraskrivelse

Tollit leverer kun tjenester knyttet til fortolling. Tollit tar ikke ansvar for nettbutikken du har handlet i, herunder om du får rett vare og andre forhold knyttet til varen, samt bruk av fraktleverandør som leveres gjennom nettbutikken. Vilkårene for nettbutikken fremkommer i den nettbutikken du handler.

Det presiseres at Tollit ikke er representant for leverandørene, herunder nettbutikker, du benytter, se forbrukerkjøpslovens § 1 tredje avsnitt, og Tollit forestår kun fortolling. Tollit er derfor ikke solidarisk ansvarlig med nettbutikker eller andre du har kontakt med som følge av ditt kjøp. Dette gjelder selv om betaling eventuelt skjer via betalings- og faktureringsløsninger i Tollit. Linker til tjenester som ikke leveres av Tollit eller som ligger utenfor appen er Tollit ikke ansvarlig for.

Tollit er en tjeneste under utvikling, og selv om vi gjør vårt beste for å utvikle tjenesten, kan det være funksjoner og løsninger som ikke fungerer som det skal eller at tjenesten ikke er tilgjengelig til enhver tid. Dersom du oppdager noe ved Tollit som ikke fungerer som det skal, da ber vi også om at du sier ifra så vi kan se på det og eventuelt gjøre endringer.

Tollits ansvar er enhver omstendighet begrenset til direkte tap og kostnader, og du kan ikke fremme krav om indirekte tap, herunder blant annet tap av omsetning, tap av fortjeneste av enhver art, tap av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Tollit er kun ansvarlig for sine egne tjenester, og ikke for forhold knyttet til nettbutikk, se ovenfor.

Tollits ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det vederlag som Tollit mottar for sine tjenester, fratrukket det som du betaler til Tollit for fortolling, som er utlegg som Tollit videreformidler til bl.a. tollmyndigheter.

Lover som gjelder

Tollit er et norsk selskap og vi holder til i Oslo. Disse vilkårene reguleres derfor at norsk rett og norske lover, og dersom vi har en tvist, så vil denne måtte løses i Oslo, dersom det ikke gjelder regler som gjør at tvisten må løses andre steder, som etter tvisteloven.

Endringer i vilkårene

Det vil være nødvendig å endre disse vilkårene til tider, herunder pris for tjenestene. Er det endringer i vilkårene som er viktige for deg, vil vi sende deg informasjon på e-post. Toll og merverdiavgift fastsettes av tollmyndighetene og skattemyndigheten og Tollit forholder seg til gjeldende satser. Forhold knyttet til fraktpris og vilkår knyttet til frakten er avtalt gjennom nettbutikken du har benyttet og er også utenfor vår kontroll.

Du vil alltid finne oppdaterte vilkår i appen eller på nettside på www.tollit.no. Fortsetter du å bruke Tollit etter endringer i vilkårene, så betyr det at du aksepterer vilkårene med endringer.

Juridisk enhet. Kontaktopplysninger

Det juridiske navnet og kontaktopplysningene for Tollit er:

Tollit AS
Torggata 10, 0181 Oslo
E-post: post@tollit.no
Org. nr.: 922 613 540

Se for øvrig våre nettsider for mer informasjon: www.tollit.no.