Tollit er en norsk tjeneste

Tollit etablerer av en sikker, effektiv og fremtidsrettet teknologisk løsning for fortolling ved innførsel av varer fra utlandet.
Bakgrunn

350 kroners grensen

Bakgrunnen for etableringen av Tollit var Stortingets behandling av Prop. 1 LS (2018–2019), hvor regjeringen fremmet forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350 kroners-grensen) fra 1. januar 2020. Etter høringsrunde ble forslaget justert på flere områder, herunder etableringen av VOEC scheme. Enkelte varer er unntatt fra VOEC løsningen som innebærer at nettbutikker skal beregne og håndtere betaling av MVA knyttet til varekjøp under 3000 kr. Sendinger som ikke går under VOEC, og eller er ekskludert fra løsningen vil medføre at forbruker må tollklarere varer som tidligere var unntatt ved 350 kroners grensen. Dette medfører en kost for forbruker i form av  fortollingsgebyrer fra speditører som normalt håndterer vareførsel og klarering mot tolletaten i Norge. 

Tollit ønsket å bidra til etablering av en sikker, effektiv, fremtidsrettet teknologisk løsning for fortolling ved innførsel av varer fra utlandet som reduserte transaksjonskost og samfunnsøkonomisk dødvektstap knyttet til fortollingsgebyrer i markedet. Tollit hadde en klar og tydelig målsetning om å underbygge tolletatens digitale formål om å gjøre det lett å gjøre rett”.   

Tollit har en målsetting om å tilby en tjeneste som i stor grad differensieres fra etablerte aktører, hvorav fortolling kan etableres på tvers av tilbydere og derav legge til rette for å kunne behandle all form for import B2C. 

Oversikt og kontroll

Forenkler fortollingsprosessen

Tollit etablerer en tjeneste som digitaliserer hele fortollingsprosessen. Slik vi forstår det, var også deler av regjeringens beslutning om fjerning av 350 kroners grensen, et virkemiddel for å redusere kostnader for fortolling, som markedsaktørene bare delvis har foretatt på eget initiativ, noe som underbygger og validerer behovet for konkurranse. 

Tollit fortsetter også sitt arbeid med å gjøre det enklere for forbrukere å få kontroll og oversikt over alle sine pakker uavhengig av speditør. Vi har også utviklet en egen plug-in integrasjon som kan benyttes av nettbutikker. Denne medfører at vi kan redusere og forenkle fortollinger digitalt. Løsningen medfører store besparelser for kost knyttet til fortollinger. 

Tollit utvikler også en betalingsløsning ved bruk av en enkel API integrasjon hvor det kan utveksles informasjon til og fra Tollit – Speditør. Bruker er Bank-id verifisert i appen, som medfører at vi kan sikre verifikasjon av deklarert mottaker.

Vi anser oss ikke som konkurrenter til speditører, men snarere som et positivt verktøy i en del av verdikjeden. Appen medfører en løsning som bidrar til reduksjon av uavhentede pakker/returer, legger til rette for enkle refusjoner, samt redusert kredittid og eventuelle tap på fordringer på speditørsiden. 

Kombinasjoner i løsningen, medfører at den vil være helt ny, og særegen i markedet. 

Grunnlag

Samfunnsøkonomiske besparelser

Med slikt utgangspunkt anså Tollit at det med dagens digitaliserings- og automatiseringsmuligheter forelå tilstrekkelig grunnlag for å etablere en teknisk løsning for hele verditjenesten knyttet til import, som i stor grad ville effektivisere og strømlinjeforme deklarasjonsprosessen helt fra kjøpstidspunktet.  

Applikasjonen medfører potensielt betydelige samfunnsøkonomiske besparelser knyttet til fortolling og kan potensielt redusere samfunnsøkonomisk dødvektstap. Tollit løsningen bidrar også til å redusere miljømessige konsekvenser ved at løsningen på tidlig tidspunkt etablerer sikker og korrekt informasjon mot forbruker som igjen vil bidra til å redusere antall forventede returer knyttet til regulatoriske endringer.  

Tollit har siden mars 2019 hatt løpende dialog med myndigheten for å få tillatelse til å etablere en tjeneste for selvdeklarering. Tollit fortsetter sitt arbeid med dette for å bidra til en løsning som kommer forbruker til gode.

Tollit oppsummerer følgende fordeler ved fortollingsløsning ved bruk av mobil applikasjon: 

 • Enkel og rask informasjonsflyt fra utenlandske leverandører 
 • Forenklet og forståelig, samt lettere tilgjengelig informasjon 
 • Brukervennlig grensesnitt for tidlig informasjonsutveksling  
 • Raske overføringer mht. etablering av dagens elektroniske betalingsløsninger 
 • Sikring og lagring av elektronisk dokumentasjon for gjennomført fortolling 

Tollit mottok i mars 2020 stønad fra Innovasjon Norge for utvikling av tollit.app noe som har bidratt i vesentlig grad for realiseringen av de tekniske løsninger.

Vår historie

 • August 2020

  Lansering av Tollit.declare: Tollit APP, tilgjengelig for Android og iOS gjennom Google Play og App Store.

  Pilot – nettbutikk– Tollit app – Beta versjon lanseres for avgrenset kundegruppe hos Nettbutikken.

 • Juli 2020

  Tollit WP-Plugin ferdig utviklet

  Tollit leverer sluttrapport til Innovasjon Norge for fullført prosjekt knyttet til komersialiseringstilskudd fase 1.

 • Juni 2020

  Selskapet signerte i juni 2020 en avtale med Optin Bank for å kunne tilby en egen White label betalingsløsning for kort, Vipps, og Buy Now Pay Later ved å etablere – Tollit Pay, en digital betalingsløsning direkte integrert i mobilapplikasjonen.

  Kommersialiseringstilskuddet gir oss muligheten til å fortsette med vår innovasjon samt kunne jobbe videre med vår løsning for å videre etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere produktet til markedet.

  Tollit fullfører Pangstart Grunder og har gjennomgått programmet over en 2-måneders periode som inkluderer følgende segmenter; Market development, Product story, Business modeling, Startup funding and Financial management, Building a strong founding team, Demo day.

  Under programmets siste dag, Demo Day, var det tid for «eksamen» for deltakerne. En etter en stod de på scenen i Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden for å «picthe» sitt produkt – og avsløre hvor mye de har lært gjennom programmet – foran et investorpanel, som også utgjorde juryen. Tollit fikk en respektabel 3.plass for sin innsats og mottok også premie i form av en halv dag i Simulatorsenteret for produktlansering.

 • Mars 2020

  Tollit AS sikrer tilskudd via Innovasjons Norge og mottar støtte i form av Kommersialiseringstilskudd fase 1.

  Kommersialiseringstilskudd gis på bakgrunn av innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet. Kommersialiseringstilskuddet ga Tollit muligheten til å fortsette med sin innovasjon samt videre arbeid med vår løsning for å videre etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere produktet til markedet.

 • Februar 2020

  Tollit innlemmes i inkubatoren Smart Innovation Norway.  Tollit ønsket å benytte seg av næringsklyngens kompetansemiljø. Tollit ble videre innlemmet i PANGSTART Gründer som ga selskapet god innsikt i en systematisk og metodisk utvikling i skaleringsfasen.

  Tollit signerer samarbeidsavtale med SR Group for formidling og håndtering av tolldeklarasjoner til Tolletaten.

 • Januar 2020

  Tollit app MVP klar.

  Tollit inngår intensjonsavtale med utenlands nettbutikk for levering av applikasjon til nettbutikkens kunder

  Tollit tiknytter seg en CTO, Eivind Yseteng, som skal sikre kvaliteten, skalerbarheten og de fremtidige strategiske og teknologiske veivalg for produktet. Han skal også administrere og analysere eksisterende og ny teknologi.

 • August 2019

  Tollit AS (Trengvig AS) kommenterer på høring fra Finansdepartementet vedrørende  fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi (350- kronersgrensen).

 • Mars 2019

  Gründer Kim Trengereid og Peter Skarbøvig etablerte selskapet Tollit AS med et klart mål:

  Tollit er en app for tracking og fortolling av varer på en enkel, rask og billig måte, utført av forbrukeren selv.